NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X2
11-07-2024 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23
10-07-2024 95 TRƯỢT
09-07-2024 76 TRÚNG LÔ: 76
08-07-2024 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
07-07-2024 73 TRÚNG SVIP ĐỀ: 73
06-07-2024 23 TRƯỢT
05-07-2024 35 TRÚNG SVIP ĐỀ: 35
04-07-2024 14 TRƯỢT
03-07-2024 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
02-07-2024 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
01-07-2024 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
30-06-2024 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29X2
29-06-2024 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49