THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 1-9 | 80 70 | 38 12 52 20 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG LÔ: 12 52 20
11-07-2024 2-2 | 95 33 | 33 87 29 59 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 33X2 | TRÚNG XIÊN 4: 33X2 87 29 59
10-07-2024 8-4 | 16 71 | 26 41 37 81 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 16X2 | TRÚNG LÔ: 26 41X2 81
09-07-2024 6-6 | 44 76 | 65 03 54 94 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 03 94
08-07-2024 5-7 | 10 23 | 87 75 56 33 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG LÔ: 75 56
07-07-2024 7-3 | 01 73 | 01 79 59 27 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG LÔ: 79
06-07-2024 0-3 | 92 89 | 91 82 77 13 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 92 89X2 | TRÚNG LÔ: 77 13
05-07-2024 3-5 | 68 00 | 24 31 39 09 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 68 00 | TRÚNG XIÊN 4: 24 31X2 39 09
04-07-2024 1-3 | 77 86 | 64 71 85 59 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 77 86 | TRÚNG LÔ: 64 71 59
03-07-2024 8-9 | 46 53 | 70 56 91 62 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 46 53X2 | TRÚNG LÔ: 70 91
02-07-2024 1-0 | 12 89 | 36 31 12 63 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 12 89X2 | TRÚNG XIÊN 4: 36 31 12 63
01-07-2024 1-6 | 53 33 | 16 03 60 12 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG LÔ: 16 60 12
30-06-2024 2-8 | 29 70 | 58 11 12 67 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 29X2 | TRÚNG LÔ: 58 11
29-06-2024 4-9 | 61 05 | 49 90 72 00 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 61 05 | TRÚNG XIÊN 4: 49 90 72 00
28-06-2024 6-8 | 38 51 | 83 51 92 17 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG XIÊN 4: 83 51 92 17X2
27-06-2024 9-9 | 89 45 | 92 95 81 89 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 89 45 | TRÚNG XIÊN 4: 92 95X2 81 89