NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 16-06-2024
15-06-2024 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69X3
14-06-2024 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87
13-06-2024 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
12-06-2024 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55
11-06-2024 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
10-06-2024 66 TRƯỢT
09-06-2024 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
08-06-2024 35 TRƯỢT
07-06-2024 51 TRÚNG SVIP ĐỀ: 51
06-06-2024 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88
05-06-2024 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56
04-06-2024 37 TRƯỢT
03-06-2024 33 TRÚNG LÔ: 33
02-06-2024 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70