NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 94 TRƯỢT
17-08-2022 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
16-08-2022 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
15-08-2022 18 TRƯỢT
14-08-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
13-08-2022 07 TRƯỢT
12-08-2022 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
11-08-2022 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
10-08-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
09-08-2022 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80
08-08-2022 31 TRÚNG LÔ: 31
07-08-2022 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
06-08-2022 84 TRƯỢT
05-08-2022 24 TRƯỢT