NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 59 TRÚNG SVIP BT: 59
17-08-2022 82 TRÚNG SVIP BT: 82
16-08-2022 78 TRÚNG SVIP BT: 78X2
15-08-2022 02 TRÚNG SVIP BT: 02
14-08-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
13-08-2022 40 TRÚNG SVIP BT: 40
12-08-2022 21 TRÚNG SVIP BT: 21
11-08-2022 26 TRÚNG SVIP BT: 26
10-08-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
09-08-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
08-08-2022 14 TRÚNG SVIP BT: 14
07-08-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
06-08-2022 79 TRÚNG SVIP BT: 79
05-08-2022 23 TRÚNG SVIP BT: 23X3