NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 09-12-2019
08-12-2019 19 TRÚNG SVIP BT: 19
07-12-2019 78 TRÚNG SVIP BT: 78
06-12-2019 21 TRÚNG SVIP BT: 21
05-12-2019 09 TRÚNG SVIP BT: 09
04-12-2019 60 TRÚNG SVIP BT: 60
03-12-2019 95 TRÚNG SVIP BT: 95
02-12-2019 85 TRÚNG SVIP BT: 85
01-12-2019 23 TRÚNG SVIP BT: 23
30-11-2019 19 TRÚNG SVIP BT: 19
29-11-2019 05 TRÚNG SVIP BT: 05
28-11-2019 89 TRÚNG SVIP BT: 89X2
27-11-2019 42 TRÚNG SVIP BT: 42
26-11-2019 46 TRÚNG SVIP BT: 46
25-11-2019 74 TRÚNG SVIP BT: 74