NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 68 TRÚNG SVIP BT: 68
19-08-2019 35 TRÚNG SVIP BT: 35X2
18-08-2019 96 TRÚNG SVIP BT: 96
17-08-2019 33 TRÚNG SVIP BT: 33
16-08-2019 91 TRÚNG SVIP BT: 91
15-08-2019 47 TRÚNG SVIP BT: 47
14-08-2019 78 TRÚNG SVIP BT: 78
13-08-2019 20 TRÚNG SVIP BT: 20
12-08-2019 64 TRÚNG SVIP BT: 64
11-08-2019 27 TRÚNG SVIP BT: 27
10-08-2019 68 TRÚNG SVIP BT: 68
09-08-2019 58 TRÚNG SVIP BT: 58
08-08-2019 62 TRÚNG SVIP BT: 62
07-08-2019 00 TRÚNG SVIP BT: 00X2