NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 24-09-2023
23-09-2023 42 TRÚNG SVIP BT: 42
22-09-2023 03 TRÚNG SVIP BT: 03
21-09-2023 21 TRÚNG SVIP BT: 21
20-09-2023 07 TRÚNG SVIP BT: 07X2
19-09-2023 90 TRƯỢT
18-09-2023 38 TRÚNG SVIP BT: 38
17-09-2023 33 TRÚNG SVIP BT: 33
16-09-2023 17 TRÚNG SVIP BT: 17
15-09-2023 74 TRƯỢT
14-09-2023 57 TRÚNG SVIP BT: 57X2
13-09-2023 68 TRƯỢT
12-09-2023 36 TRƯỢT
11-09-2023 79 TRÚNG SVIP BT: 79
10-09-2023 29 TRÚNG SVIP BT: 29