NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 16-06-2024
15-06-2024 52 TRÚNG SVIP BT: 52
14-06-2024 01 TRÚNG SVIP BT: 01
13-06-2024 63 TRÚNG SVIP BT: 63
12-06-2024 75 TRÚNG SVIP BT: 75
11-06-2024 14 TRÚNG SVIP BT: 14
10-06-2024 90 TRÚNG SVIP BT: 90
09-06-2024 88 TRƯỢT
08-06-2024 87 TRÚNG SVIP BT: 87X2
07-06-2024 66 TRÚNG SVIP BT: 66
06-06-2024 10 TRÚNG SVIP BT: 10X2
05-06-2024 21 TRÚNG SVIP BT: 21X2
04-06-2024 82 TRÚNG SVIP BT: 82
03-06-2024 80 TRÚNG SVIP BT: 80
02-06-2024 91 TRÚNG SVIP BT: 91