NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 993 TRÚNG SVIP 3C: 993
17-08-2022 282 TRƯỢT
16-08-2022 904 TRÚNG SVIP 3C: 904
15-08-2022 117 TRÚNG SVIP 3C: 117
14-08-2022 313 TRƯỢT
13-08-2022 306 TRÚNG SVIP 3C: 306
12-08-2022 970 TRÚNG SVIP 3C: 970
11-08-2022 182 TRƯỢT
10-08-2022 219 TRƯỢT
09-08-2022 280 TRƯỢT
08-08-2022 921 TRƯỢT
07-08-2022 495 TRƯỢT
06-08-2022 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
05-08-2022 513 TRÚNG SVIP 3C: 513