NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 09-12-2019
08-12-2019 840 TRÚNG SVIP 3C: 840
07-12-2019 238 TRÚNG SVIP 3C: 238
06-12-2019 830 TRÚNG SVIP 3C: 830
05-12-2019 867 TRÚNG SVIP 3C: 867
04-12-2019 119 TRÚNG SVIP 3C: 119
03-12-2019 897 TRÚNG SVIP 3C: 897
02-12-2019 797 TRÚNG SVIP 3C: 797
01-12-2019 187 TRÚNG SVIP 3C: 187
30-11-2019 896 TRÚNG SVIP 3C: 896
29-11-2019 803 TRÚNG SVIP 3C: 803
28-11-2019 232 TRÚNG SVIP 3C: 232
27-11-2019 257 TRÚNG SVIP 3C: 257
26-11-2019 031 TRÚNG SVIP 3C: 031
25-11-2019 468 TRÚNG SVIP 3C: 468