NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 50 | 84 28 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28X2
17-08-2022 24 | 91 78 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91 78X2
16-08-2022 21 | 09 45 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 45
15-08-2022 07 | 34 28 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 34 28
14-08-2022 79 | 56 23 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56
13-08-2022 66 | 47 43 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG XIÊN 2: 47X2 43X2
12-08-2022 09 | 89 50 TRÚNG SL: 09 | TRÚNG XIÊN 2: 89 50
11-08-2022 87 | 50 73 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 50 73
10-08-2022 25 | 14 11 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14
09-08-2022 28 | 41 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 31
08-08-2022 07 | 48 79 TRÚNG SL: 07X2 | TRƯỢT
07-08-2022 07 | 44 65 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44
06-08-2022 24 | 34 25 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 25X2
05-08-2022 88 | 22 74 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG XIÊN 2: 22 74