NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 19 | 76 65 64 55 TRÚNG SIÊU LÔ: 19X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 65
19-08-2019 35 | 82 81 83 72 TRÚNG SIÊU LÔ: 35X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 82
18-08-2019 65 | 11 10 12 01 TRÚNG SIÊU LÔ: 65X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 11X2
17-08-2019 20 | 97 98 88 99 TRÚNG SIÊU LÔ: 20X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 98X2
16-08-2019 93 | 74 84 73 83 TRÚNG SIÊU LÔ: 93X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 74
15-08-2019 18 | 69 62 63 26 TRƯỢT | TRƯỢT
14-08-2019 63 | 84 83 85 95 TRÚNG SIÊU LÔ: 63X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 84
13-08-2019 22 | 91 81 82 80 TRÚNG SIÊU LÔ: 22X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 81
12-08-2019 41 | 58 49 59 69 TRÚNG SIÊU LÔ: 41X2 TRÚNG LÔ: 59X2
11-08-2019 72 | 76 77 86 66 TRÚNG SIÊU LÔ: 72X2 TRÚNG LÔ: 76
10-08-2019 03 | 40 41 30 50 TRÚNG SIÊU LÔ: 03X2 TRÚNG LÔ: 40
09-08-2019 44 | 03 02 01 12 TRÚNG SIÊU LÔ: 44X2 TRÚNG LÔ: 02
08-08-2019 92 | 62 63 61 52 TRÚNG SIÊU LÔ: 92X3 TRÚNG LÔ: 62
07-08-2019 28 | 26 16 37 35 TRÚNG SIÊU LÔ: 28X2 TRÚNG LÔ: 26