NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 09-12-2019
08-12-2019 39 | 30 40 41 50 TRÚNG SIÊU LÔ: 39X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 40
07-12-2019 68 | 38 39 48 28 TRÚNG SIÊU LÔ: 68X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 38
06-12-2019 26 | 30 31 20 40 TRÚNG SIÊU LÔ: 26X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 30
05-12-2019 75 | 66 67 68 56 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 67
04-12-2019 73 | 19 18 29 09 TRÚNG SIÊU LÔ: 73X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 19X2
03-12-2019 79 | 97 96 98 88 TRÚNG SIÊU LÔ: 79X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 97
02-12-2019 62 | 98 97 96 86 TRÚNG SIÊU LÔ: 62X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 97X2
01-12-2019 80 | 86 87 77 88 TRÚNG SIÊU LÔ: 80X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 87
30-11-2019 68 | 97 96 95 86 TRÚNG SIÊU LÔ: 68X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 96
29-11-2019 38 | 02 03 13 04 TRÚNG SIÊU LÔ: 38X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 03X2
28-11-2019 20 | 32 33 22 31 TRÚNG SIÊU LÔ: 20X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 32X2
27-11-2019 22 | 57 68 67 47 TRÚNG SIÊU LÔ: 22X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 57
26-11-2019 42 | 31 21 30 32 TRÚNG SIÊU LÔ: 42X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 31
25-11-2019 47 | 68 67 69 58 TRÚNG SIÊU LÔ: 47X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 68