NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 93 | 61 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
17-08-2022 71 | 35 TRƯỢT | TRƯỢT
16-08-2022 05 | 21 TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG SL: 21X2
15-08-2022 16 | 06 TRÚNG LÔ: 16 | TRƯỢT
14-08-2022 13 | 89 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 89X2
13-08-2022 06 | 56 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
12-08-2022 80 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
11-08-2022 82 | 97 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 97X2
10-08-2022 09 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15X2
09-08-2022 80 | 19 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRƯỢT
08-08-2022 21 | 07 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG SL: 07X2
07-08-2022 95 | 08 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 08X2
06-08-2022 73 | 35 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT
05-08-2022 13 | 88 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG SL: 88X2