NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 93 | 59 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 59
17-08-2022 93 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
16-08-2022 04 | 57 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 57
15-08-2022 17 | 12 TRÚNG ĐỀ: 17X3 | TRÚNG BT: 12
14-08-2022 24 | 89 TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG BT: 89X2
13-08-2022 06 | 13 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
12-08-2022 71 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
11-08-2022 82 | 37 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 37
10-08-2022 19 | 31 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 31
09-08-2022 70 | 80 TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG BT: 80
08-08-2022 31 | 26 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG BT: 26
07-08-2022 95 | 55 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 55X2
06-08-2022 82 | 27 TRÚNG LÔ: 82 | TRÚNG BT: 27
05-08-2022 23 | 84 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG BT: 84