NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 09-12-2019
08-12-2019 40 | 92 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG BT: 92
07-12-2019 38 | 73 TRÚNG ĐỀ: 38 TRÚNG BT: 73
06-12-2019 30 | 84 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG BT: 84
05-12-2019 67 | 94 TRÚNG ĐỀ: 67 TRÚNG BT: 94X2
04-12-2019 19 | 64 TRÚNG ĐỀ: 19 TRÚNG BT: 64
03-12-2019 97 | 98 TRÚNG ĐỀ: 97 TRÚNG BT: 98
02-12-2019 97 | 38 TRÚNG ĐỀ: 97 TRÚNG BT: 38
01-12-2019 87 | 89 TRÚNG ĐỀ: 87 TRÚNG BT: 89
30-11-2019 96 | 20 TRÚNG ĐỀ: 96 TRÚNG BT: 20
29-11-2019 03 | 38 TRÚNG ĐỀ: 03 TRÚNG BT: 38X2
28-11-2019 32 | 20 TRÚNG ĐỀ: 32 TRÚNG BT: 20X2
27-11-2019 57 | 73 TRÚNG ĐỀ: 57 TRÚNG BT: 73
26-11-2019 31 | 41 TRÚNG ĐỀ: 31 TRÚNG BT: 41
25-11-2019 68 | 08 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG BT: 08