NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 65 | 97 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG BT: 97
19-08-2019 82 | 62 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG BT: 62
18-08-2019 11 | 96 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 96
17-08-2019 98 | 20 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG BT: 20X2
16-08-2019 74 | 71 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 71
15-08-2019 74 | 21 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 21X2
14-08-2019 84 | 12 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 12
13-08-2019 81 | 78 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG BT: 78
12-08-2019 59 | 53 TRÚNG ĐỀ: 59 TRÚNG BT: 53X2
11-08-2019 76 | 26 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 26
10-08-2019 40 | 03 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG BT: 03X2
09-08-2019 02 | 69 TRÚNG ĐỀ: 02 TRÚNG BT: 69
08-08-2019 62 | 92 TRÚNG ĐỀ: 62 TRÚNG BT: 92X3
07-08-2019 26 | 30 TRÚNG ĐỀ: 26 TRÚNG BT: 30X2