NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 16-06-2024
15-06-2024 69 | 65 TRÚNG ĐỀ: 69X3 | TRƯỢT
14-06-2024 87 | 12 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG BT: 12
13-06-2024 26 | 62 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 62
12-06-2024 58 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
11-06-2024 09 | 93 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 93
10-06-2024 65 | 69 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 69
09-06-2024 26 | 65 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 65X2
08-06-2024 33 | 58 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 58
07-06-2024 51 | 24 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT
06-06-2024 88 | 88 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG BT: 88
05-06-2024 63 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44
04-06-2024 37 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
03-06-2024 24 | 09 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 09
02-06-2024 70 | 94 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 94