NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-08-2019
20-08-2019 6 - 5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-08-2019 9 - 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
18-08-2019 0 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-08-2019 9 - 8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-08-2019 6 - 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-08-2019 7 - 3 TRÚNG ĐẦU: 7
14-08-2019 8 - 6 TRÚNG ĐẦU: 8
13-08-2019 6 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
12-08-2019 4 - 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-08-2019 7 - 6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
10-08-2019 4 - 0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-08-2019 0 - 1 TRÚNG ĐẦU: 0
08-08-2019 6 - 2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-08-2019 2 - 6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6