NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 09-12-2019
08-12-2019 2 - 1 TRƯỢT
07-12-2019 4 - 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
06-12-2019 1 - 1 TRƯỢT
05-12-2019 5 - 5 TRƯỢT
04-12-2019 0 - 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
03-12-2019 9 - 5 TRÚNG ĐẦU: 9
02-12-2019 9 - 7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-12-2019 8 - 7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
30-11-2019 7 - 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-11-2019 0 - 3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
28-11-2019 3 - 2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-11-2019 5 - 7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-11-2019 2 - 2 TRƯỢT
25-11-2019 4 - 8 TRÚNG ĐUÔI: 8