NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 20-08-2022
18-08-2022 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
17-08-2022 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8
16-08-2022 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-08-2022 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
14-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-08-2022 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-08-2022 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-08-2022 7-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-08-2022 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-08-2022 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-08-2022 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-08-2022 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
06-08-2022 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7
05-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3