NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 16-06-2024
15-06-2024 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-06-2024 6-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
13-06-2024 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-06-2024 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5
11-06-2024 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
10-06-2024 5-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-06-2024 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-06-2024 2-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
07-06-2024 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
06-06-2024 8-6 TRÚNG ĐẦU: 8
05-06-2024 4-8 TRƯỢT
04-06-2024 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-06-2024 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
02-06-2024 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0